Om HMC
konsulentprofilBestyrelsesarbejdeIdèudviklingLedelsesrådgivningForretningskoncepterOrganistationsudviklingRekruttering - EmnebankStrategisk planlægningLinks
SPECIALOPGAVER
Ledelsesrådgivning udføres efter individuelle ønsker med specificeret opgaveramme i hvert enkelt tilfælde, idet sådanne opgaver udføres på timebasis. Eksempler herpå er strategisk planlægning, management-support, organisationsudvikling, ide- og koncept-udvikling, rekruttering etc. Ved denne slags opgaver estimeres normalt et timebudget, der fremsendes til godkendelse inden opgaven igangsættes. Budgettet indeholder konsulenttimer såvel som evt. sekretærtimer.

BESTYRELSESARBEJDE
Bestyrelsesarbejde omfatter deltagelse i 3-4 ordinære bestyrelsesmøder årligt, en ordinær generalforsamling og evt. andre møder i direkte forbindelse hermed. Gennemgang af tilsendt månedsregnskab og andre relevante rapporter vedr. virksomhedens drift, løbende telefonisk kontakt til bestyrelsesformand eller direktion i forbindelse hermed. Bestyrelsesarbejdet forventes tidsmæssigt inkl. transport, mødeforberedelse etc. i gennemsnit at svare til maksimalt 4 konsulenttimer pr. måned. Ved formandshverv regnes dog med 6 timer.

FAKTURERINGSGRUNDLAG
Faktureringsgrundlaget er pr. d.d. følgende: Honorar for bestyrelsesarbejde aftales individuelt med ovenstående som udgangspunkt.
Fakturering finder sted månedsvis efter specificeret opgørelse, og betalingsbetingelser er netto kontant indenfor 8 dage efter fakturaens modtagelse. Alle satser er eksklusive moms og andre evt. afgifter, udlæg til rejse, ophold, diverse forbrugsartikler eller andre udlæg, der efter aftale afholdes i forbindelse med opgavens løsning. Udlæg faktureres netto iht. dokumentation.

FORTROLIGHED, OPSIGELSESVARSEL M.V.
Aftaler kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. HMC garanterer fuld fortrolighed vedrørende oplysninger, der har karakter af forretningshemmeligheder, (kundeforhold, organisation, strategier, regnskabsoplysninger m.v.)